Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

26 apr. 2013

27 aprilie – Ziua Drapelului de Stat în Republica Moldova!

Atribut şi simbol al Republicii Moldova, Drapelul de Stat - Tricolorul a ajuns la cea de-a 23-a aniversare. Conform Legii despre „Drapelul de Stat” din 2010: „Drapelul de Stat al Republicii Moldova este un simbol oficial major al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.”
Noua legislaţie adoptată în ultimii ani: Legea Nr. 217 din 17.09.2010 privind „Drapelul de Stat al Republicii Moldova” (publicată la 26.11.2010 în Monitorul Oficial, Nr. 231-234); Legea Nr. 86 din 28.07.2011 cu privire la „Simbolurile publice” (publicată la 04.10.2011 în Monitorul Oficial, Nr. 164-165), data intrării în vigoare: 01.01.2012; Legea privind „Stema de Stat a Republicii Moldova”, adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova la 7 martie 2013 (http://newsmoldova.md/society/20130307/193154625.html ) au fost coordonate cu opiniile specialiştilor din Comisia Naţională de Heraldică (CNH) şi a umplut încă un gol în jurisdicţia Republicii Moldova, contribuind la alinierea ţării noastre la standardele mondiale în ceea ce priveşte normele utilizării Simbolurilor de Stat. De aceea suntem solidari cu asemenea decizii, fiind în aşteptarea ca noile legi – aplicate în viaţă, să ridice respectul faţă de Drapel, Stemă şi Imn.
Patriotismul, într-adevăr, izvorăşte din buna cunoaştere a Istoriei neamului şi se educă din copilărie. Respectul şi propagarea însemnelor naţionale este un indiciu al civilizaţiei moderne şi în general, pretutindeni în Occident, iar în Grecia şi Polonia o atestasem ca martor ocular – atitudinea faţă de simbolurile heraldice şi vexilologice este permanent respectuoasă, fiind o sursă de mândrie naţională.
Astăzi, pentru a păstra cuceririle Mişcării naţionale de emancipare a românilor moldoveni de la Est de Prut, este pe cât de actuală cunoaşterea istoriei Simbolurilor noastre naţionale, pe atât de necesară şi propagarea sensului lor iniţial, adevărat. Acestea sunt simbolurile suveranităţii statului asupra teritoriului naţional, sunt acele însemne ce deosebesc un stat, o naţiune de alta. Iar în cazul când prin negura vremurilor se desluşeşte evident comunitatea cromatică a culorilor naţionale sau a simbolurilor heraldice – sunt dovezi în plus ale unităţii istorice a aceluiaşi neam, popor despărţit...

23 de ani sunt o perioadă suficientă pentru a privi evenimentele deja de pe poziţia cercetătorului echidistant, cu o analiză şi abordare a subiectului mai puţin politologică sau publicistică, punând accentele pe realizările şi problemele simbolisticii naţionale.
O privire retrospectivă a evoluţiei istorice a Drapelului Tricolor a fost imperativă la sfârşitul anilor 80 ai sec. trecut şi tot atât de actuală râmâne şi astăzi, deoarece se mai aud voci care contestă dreptul cetăţenilor Republicii Moldova la culorile naţionale ale românilor. Bătălia pentru Tricolorul naţional, declanşată în acea perioadă de către intelectualitatea moldavă s-a încununat, până la urmă, cu un succes răsunător – la 27 aprilie 1990. Fapt, ce ne face să ne mândrim cu acei istorici, artişti plastici şi politicieni care au argumentat şi optat pentru Adevărul istoric şi tradiţia seculară a poporului nostru. Să ne amintim, că la acea dată RSSM se prezenta ca un stat butaforic, cu simboluri impuse sau mai bine zis inventate de pe un calapod străin – cel al imperiului sovietic…
Forţa argumentului istoric a fost de o aşa putere încât nici măcar guvernarea comunistă nu a îndrăznit să revizuie Stema şi Drapelul de Stat, chiar dacă au şi încercat să atace duşmăneşte Drapelul, etichetând-ul drept unul „fascist”. Cert se prezintă, că Tricolorul nu a învrăjbit societatea şi nu ne-a dezbinat. Un fals argument rămâne opinia celor de la Tiraspol şi nu doar, precum că Limba română şi Drapelul naţional ar fi fost factorii care au îndepărtat malurile Nistrului şi au alimentat conflictul Transnistrean.
Simbolistica naţională, ca şi simbolistica culturii în general, posedă un statut înalt de semioticitate. Ea poate fi concepută ca o codificare originală, înţeleasă de către toţi sau majoritatea reprezentanţilor unui anumit mediu etnocultural.
Cercetările de specializate au demonstrat că dezvolatea etnosocială a popoarelor din Europa Centrală poate fi divizată în două mari etape istorice: prenaţională şi naţională (considerându-se că formarea naţiunilor are lor în a doua jumătate a sec. XVIII). O dată cu constituirea şi consolidarea conştiinţei naţionale şi a deosebirii etnice faţă de alte popoare creştine, ideile comunităţii religioase au fost depăşite, fiind înlocuite cu principiile naţionale. Astfel, în ceea ce priveşte Ţările Române, către sfârşitul sec. XVIII are loc trecerea de la „conştiinţa ortodoxă” la „conştiinţa naţională”. „Veni o vreme, menţiona Nicolae Iorga, când românul de la Dunăre fu în stare să preţuiască nemărginitul folos al doctrinei naţionale care se formase între fraţii săi mai luminaţi de dincolo de munţi. Unitatea culturală a neamului românesc fu restabilită”.
De altfel, în procesul sinuos al eliberării de sub dominaţia otomană, sub pericolul iminent al expansiunii ţariste şi habsburgice, simbolurilor naţionale le-au revenit un rol deosebit, ele aflându-se în prima linie a emancipării românilor pe parcursul sec. XIX (manifestându-se plenar în timpul revoluţiei paşoptiste, în perioada Unirii Principatelor şi a dobândirii independenţei României), păstrându-şi ulterior importanţa mai ales în perioadele de cotitură: anii 1917-1918 şi 1989-1991.
Istoricii de la Chişinău au demonstrat în lucrările sale că mişcarea de eliberare socială şi naţională a moldovenilor din stânga Prutului şi Nistrului în turbulentul an 1917 a decurs sub flamura drapelului tricolor naţional. Din primăvara anului 1917 tricolorul (numit în documentele epocii: „steagul naţioanl”, „steagul românesc”, „drapelul Basarabiei”, „drapelul Republicii Moldoveneşti” etc.) a fost arborat în satele şi oraşele basarabene, precum şi la Tiraspol, Odesa, Kiev, Sevastopol, oriunde se aflau ostaşii moldoveni. Ziarul „Cuvânt moldovenesc” din 31 mai 1917 a relatat despre „cea dintâi ridicare a steagului moldovenesc în Basarabia”, legată de numele patriotului A. Paladi, care se afla, la sfârşitul lunii aprilie 1917 la Sărata Veche din judeţul Bălţi. La 30 aprilie el a propus sătenilor „să se facă o serbare cu ridicarea steagurilor – revoluţionar (roşu) şi moldovenesc (albastru-galben-roşu)…”

Dramatismul luptei pentru Tricolor şi polemicile aprinse în jurul aprobării Drapelului de Stat al Republicii Moldova alcătuiesc o adevărată istorie a renaşterii naţionale. Prima atestare documentară legată de acţiuni patriotice în care s-au utilizat simbolurile naţionale vexilologice din perioada sovietică se prezintă cea din 1966. Confecţionarea şi arborarea „primului tricolor românesc postbelic în Moldova sovietică” a fost întreprinsă de către lăcătuşul Gheorghe Muruziuc din Alexandreni (r-l Sângerei), în noaptea de 27 spre 28 iunie 1966. Arborarea tricolorului pe coşul Fabricii de zahăr timp de 5 ore în ziua de 28 iunie 1966 – aniversarea a 26-a a cotropirii Basarabiei şi a Nordului Bucovinei – s-a soldat pentru patriotul din Alexandreni cu condamnarea la 2 ani de închisoare.
O decizie importantă, care a determinat, în fond, argumentarea ulterioara la revenirea Tricolorului şi Stemei istorice a fost adoptarea la 20 mai 1989 de către Frontul Popular al Moldovei a Rezoluţiei nr. 3 a Congresului I de constituire a FPM „Cu privire la însemnele naţionale”.
Voinţa maselor la sfârşitul anilor ’80, conjugată cu cercetările istoricilor, au impus problema schimbării stemei de stat şi drapelului R.S.S.M. şi drept urmare la 19 octombrie 1989 Prezidiul Sovietului Suprem a creat o Comisie specială „pentru studierea simbolicii naţional-statale”, care şi-a expus la 28 februarie 1990 opinia într-un raport, ce prevedea organizarea unui concurs pentru noile simboluri ale R.S.S.M.
Deja în ajunul manifestării tradiţionale a demonstraţiei de 1 mai, când cetăţenii urmau să manifesteze, fie că sub flamuri noi – tricolore s-au cu cele vechi – „sovietice”, la Prima Sesiune a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova din 27 aprilie 1990 s-a legiferat oficial Drapelul tricolor cu stema amplasată în centrul fâşiei galbene (stemă, ce urma să fie aprobată ulterior).
Patriotismul, într-adevăr, izvorăşte din buna cunoaştere a Istoriei neamului şi se educă pe toate căile. Respectul şi propagarea însemnelor naţionale este un indiciu al civilizaţiei moderne şi nu putem înţelege critica şi ironia vizavi de aceste norme legislative (în unele ziare de la Chişinău acestea fiind prezentate ca a un fel de „patriotism cu de-a sila”). În general, pretutindeni în Occident, mai ales în SUA şi în statele UE – atitudinea faţă de Simbolurile heraldice şi vexilologice este permanent respectuoasă, fiind o sursă de mândrie naţională şi demnitate civică.
În acest context, vom menţiona, că Drapelul de Stat al Republicii Moldova (legiferat de către Parlament la 27 aprilie 1990) îmbină cele trei culori naţionale ale românilor de pretutindeni: albastru-galben-roşu. Tricolorul românesc cu Stema Republicii Moldova (tradiţionalul Cap de bour, adoptat de Parlament la 3 noiembrie 1990), plasată în centru, este Simbolul vexilologic (din lat. vexillum – steag) al statului suveran şi independent – Republica Moldova, fiind prin esenţa sa în primul rând un drapel naţional (şi, totodată, de Stat). Conform descrierii şi imaginii Drapelului de Stat (în baza Legii din 2010):
„Articolul 2.  (1) Drapelul de Stat reprezintă o pînză dreptunghiulară, cu proporţia dintre înălţimea şi lungimea pînzei de 1:2, tripartită vertical egal, începînd de la lance în culorile albastru, galben şi roşu, şi avînd în mijlocul cîmpului galben imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, a cărei lăţime constituie 1/5 din lungimea drapelului.   (2) Blazonarea heraldică a Drapelului de Stat este: tricolor (1:2) vertical albastru-galben (de aur)-roşu, purtînd în mijlocul cîmpului galben imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova (1/5 L).   (3) Versoul Drapelului de Stat este în oglindă în raport cu faţa pînzei... (5) Nuanţele heraldice ideale ale culorilor Drapelului de Stat sînt albastru (azur) de Berlin, galben crom şi roşu vermion.”
„Articolul 12. Drapelul Naţional al Republicii Moldova:  (1) Pînă la adoptarea unor însemne vexilare distincte, Drapelul de Stat exercită funcţiile Drapelului Naţional al Republicii Moldova, cumulînd calităţile de Drapel Civil, Drapel de Stat şi Drapel de Război.   (2) În calitate de Drapel Civil al Republicii Moldova, Drapelul de Stat poate fi arborat de persoanele fizice la domiciliu sau la reşedinţa lor, precum şi de persoanele juridice înregistrate oficial în Republica Moldova la sediile lor, cu respectarea prezentei legi.”
Rădăcinile tradiţiei unui Steag autohton se pierd în negura vremurilor, probabil încă din timpurile când strămoşii noştri geto-daci au purtat cu dârzenie „Dragonul dacic”... Dragonul dacic, semnificând un simbol şi o tradiție istorică de milenii a poporului nostru, nu întâmplător a fost ales în 2012 în calitate de prototip pentru elaborarea mascotei oficiale a Echipei Olimpice a Republicii Moldova (Drăguşor).
         Dragonul dacic, ca simbol vexilologic, având multiple variante, se încadrează printre drapelele care „au făcut istoria lumii” timp de peste 2 500 de ani din Asia și până la Atlantic, fiind prezent şi în evul mediu (în epoca cruciadelor). Originea steagului poate fi găsită, cu certitudine, la triburile dacice (dahilor, geţilor), preluat ulterior atât de aliaţi, cât şi de inamici, suferind unele transformări la nivelul executării capului şi cromaticii elementelor sale. Dragonul dacic a fost stindardul armatei dacilor, preluat de romani (numindu-l „draco”) – începând cu secolul II d.C. și era format prin îngemănarea a trei elemente: cap de lup, trup de șarpe și aripi. S-au păstrat numeroase reprezentări ale acestuia pe Columna lui Traian şi pe Arcul de Triumf al împăratului Galerius.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea (ani de referinţă: 1821-1834-1848) poporul nostru demonstrând existenţa unei naţiuni unitare pe întreg teritoriul vechii Dacii şi bazându-se pe tradiţia istorică a ridicat Tricolorul românesc la nivel de însemn vexilologic naţional, afirmându-l de atunci înainte ca simbol şi călăuză în mişcarea revoluţionară de emancipare şi unificare naţională! Măreţele momente ale istoriei noastre, precum Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, Independenţa din 1877 şi Marea Unire din 1918, luptele purtate în cele două războaie mondiale, s-au desfăşurat toate sub flamura Drapelului Tricolor Național.
Bătălia pentru noile simboluri ale Republicii Moldova – Tricolorul naţional şi Stema tradiţională – au demarat la sfârşitul anilor ’80 a secolului trecut, atât pe cale politică, cât şi istoriografică: purtându-se discuţii şi polemici controversate în presă, la Radio, TV şi la manifestările publice de la Chişinău şi din întreaga republică. Am scris, am scandat şi ne-am confruntat din plin, ca până la urmă cauza naţională şi adevărul istoric să triumfe... De amintit că, marele patriot al neamului Gheorghe Ghimpu (1937 – 2000) a fost acel care a arborat pentru prima dată, la 27 aprilie 1990, Tricolorul de Stat pe cupola Parlamentului moldav.
Să nu uităm, deci, cuvintele lui Alexandru Ioan Cuza – ultimului domn al Principatului Moldovei (1859) şi primului domnitor al Principatelor Unite (1859 – 1862) şi al României (1862 – 1866), care declarase patetic, la 2.09.1863: „Steagul este... trecutul, prezentul şi viitorul Ţării!.. El este familia, ogorul fiecăruia, casa în care s-au născut părinţii şi unde se vor naşce copiii voştri.”
Concluzionăm, că tricolorul românesc, apărut şi afirmat ca simbol vexilologic în prima jumătate a sec. al XIX-lea, are o origine populară şi general românească, venind, cu siguranţă, din timpuri foarte vechi. El n-a fost imitat de români după alţii şi nici n-a fost dat ori sugerat românilor de vreo putere străină. Drapelul tricolor a fost adoptat ca simbol al naţiunii în prima zi a victoriei revoluţiei de la 1848, când Guvernul provizoriu de la Bucureşti a promulgat decretul de instituire a Drapelului Naţional.
În România Ziua Drapelului Naţional, în calitate de Simbol al luptei poporului român pentru libertate, a fost instituită la 26 iunie (prin Legea nr. 96/1998), amintind „fiecărui cetăţean român datoria sfântă de a servi cu credinţă patria, de a apăra cu orice preţ unitatea, suveranitatea şi independenţa României, acordându-i-se şi denumirea de stindard al libertăţii”.
Putem conchide că studierea şi cunoaşterea istoriei simbolurilor naţional-statale, a drapelului şi stemei, rămâne actuală şi necesară în continuu, deoarece trecutul oricărui popor, glorioasele fapte ale înaintaşilor cuprind şi acele simboluri, însemne sau culori heraldice ce au fost zugrăvite pe steagurile şi blazoanele lor. Cu atât mai mult când astăzi în Republica Moldova, pe de o parte, se aud din ce în ce mai tare voci ale unor profani în istorie şi heraldică care cer revizuirea Simbolurilor naţionale – atât de greu readuse în casele noastre. Aceşti pseudo-patrioţi ai Moldovei ar trebui mai bine să însuşiască în calitate de primă („ad hoc”) axiomă etnoistorică: chiar dacă „nu toţi românii sunt moldoveni, dar cu certitudine orice moldovean este român!”
Pe de altă parte, are loc profanarea Stemei şi Drapelului naţional, uneori din simplul motiv al lipsei de cunoştinţe în domeniul heraldicii şi vexilologiei, când se utilizează neadecvat sau se subestimează rolul lor în viaţa social-politică, culturală şi mai ales în instruirea patriotică a generaţiei tinere. Unele mişcări şi partide politice nu respectă legislaţia cu privire la utilizarea simbolurilor publice. Mai mult ca atât, se promovează insistent simboluri străine, de sorginte ţaristă – precum ar fi panglica oranj-negru a decoraţiei ruseşti a ordinului Sfântului Gheorghe, care induce confuzii în buna desfăşurare a politicii de stat în domeniul heraldicii naţionale, contribuind la reabilitarea regimului sovietic şi promovarea imaginii Uniunii Sovietice în legătură cu cel de-al Doilea Război Mondial. Forurile administraţiei locale şi cele centrale nu veghează la utilizarea corectă a Simbolurilor de Stat şi nu elaborează suficient de activ, împreună cu specialiştii în heraldică steme şi drapele noi (mai bine zis revenirea, unde e posibil, la cele vechi, tradiţionale) atât ale instituţiilor (ministerilor) şi organizaţiilor cât şi ale oraşelor, satelor şi raioanelor din republica noastră.
            Iată de ce, în această ordine de idei, ştiinţa şi arta heraldică (incluzând şi disciplina specială – vexilologia) se prezintă ca o ştiinţă istorică mereu actuală, având şi funcţii practice, aplicative cu un impact deosebit pentru activitatea cotidiană a statului şi a cetăţenilor, mai ales în sfera educaţiei civice şi patriotico-militare. Fapt ce nu poate fi realizat fără o mai bună cunoaştere şi propagare a Simbolurilor oficiale ale ţării, care pe bună dreptate, trebuie să facă parte din tezaurul şi sufletul neamului nostru.

Vlad Mischevca, dr., conferenţiar, ex-preşedintele CNH.

Literatura recomandată:
Mischevca V., Negrei I., Nichitici A. Simbolurile Ţării Moldovei. Chişinău, 1994.
Mischevca V., Negrei I. Simbolurile Ţării Moldovei. O istorie a steagurilor pe parcursul secolelor XV-XIX.  Ed. a II-a. Chişinău, 2010.
Simbolurilor Naţionale ale Republicii Moldovei. / Coord., red. şt. Silviu Andrieş-Tabac. Chişinău, 2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu