Totalul afişărilor de pagină; © Copyright 2012-2015 Vlad. Mischevca: Toate drepturile rezervate

24 aug. 2015

Procedura de elaborare şi înregistrare a simbolurilor urbane (săteşti) în Republica Moldova
  


 Comuna Budeşti


Procedura de elaborare şi înregistrare a simbolurilor urbane (săteşti)


Elaborarea simbolicii teritoriale locale se organizează de către autorităţile publice locale respective, pe baza metodologiei stabilite de C.N.H., cu antrenarea specialiştilor în heraldică, vexilologie, sigilografie şi imnologie. De regulă, stema şi drapelul se elaborează concomitent, în pachet.
Procedura de elaborare şi înregistrare a simbolurilor urbane cuprinde următoarele etape:
a) completarea chestionarului heraldic pentru elaborarea simbolicii teritoriale (se remite de C.N.H. la cerere) şi alegerea ideilor individualizatoare pentru localitatea concretă;
b) elaborarea proiectului de stemă, desenarea şi blazonarea lui în termeni ştiinţifici;
c) elaborarea proiectului de drapel în baza stemei, desenarea şi descrierea lui în termeni ştiinţifici;
d) elaborarea explicaţiei oficiale a semnificaţiei simbolice a fiecărui element al stemei şi drapelului;
e) elaborarea regulamentului de utilizare a stemei şi drapelului (C.N.H. oferă regulamente-tip la cerere);
f) aprobarea proiectelor de stemă şi drapel de către autoritatea locală;
g) avizarea proiectelor de stemă şi drapel de către C.N.H.;
e) definitivarea proiectelor de stemă şi drapel de către autoritatea locală în conformitate cu observaţiile C.N.H. şi aprobarea lor locală definitivă;
f) înregistrarea stemei şi drapelului în Armorialul General al Republicii Moldova şi introducerea lor în uz.
Este important ca pe parcursul întregului proces elaborativ autorităţile urbane să antreneze heraldişti profesionişti pentru supravegherea mersului lucrărilor. În cazul când se decide organizarea unui concurs, consiliul orăşenesc va institui o comisie de concurs, din care să facă parte specialişti în istorie, etnografie, ştiinţa şi arta heraldică, inclusiv un membru al C.N.H. Comisia de concurs va admite spre examinare numai proiecte avizate de către experţii abilitaţi de C.N. H. Concursul trebuie să se desfăşoare public.
Actele necesare pentru prezentarea spre expertizare a proiectelor de stemă şi drapel la C.N.H. se prezintă în trei exemplare (exceptând cele la care vom specifica mai jos altceva) sunt:
a) blazonarea oficială a stemei, cu arătarea autorului şi pictorului;
b) imaginea color a stemei pe hârtie albă de format A4;
c) imaginea alb-negru conturat a stemei pe hârtie albă de format A4;
d) imaginea alb-negru haşurat în coduri heraldice a stemei pe hârtie albă de format A4;
e) descrierea oficială a drapelului, cu arătarea autorului şi pictorului;
f) imaginea color a drapelului pe hârtie albă de format A4;
g) imaginea alb-negru conturat a drapelului pe hârtie albă de format A4;
h) imaginea alb-negru haşurat în coduri heraldice a drapelului pe hârtie albă de format A4;
i) explicaţia oficială a stemei şi drapelului;
j) regulamentul de utilizare a stemei şi drapelului;
k) chestionarul heraldic pentru elaborarea simbolicii teritoriale remis de C.N.H., completat şi autentificat de autoritatea locală – 2 exemplare;
l) extras din procesul-verbal al şedinţei Consiliului orăşenesc cu privire la aprobarea stemei şi drapelului şi a regulamentului lor de utilizare – 2 exemplare;
m) Adresa autorităţii locale către C.N.H. cu rugămintea de expertizare, avizare şi înregistrare a simbolurilor în Armorialul General al Republicii Moldova – 1 exemplar.


Anexa nr. 2.
la Regulamentul Armorialului General
al Republicii Moldova
Model de cerere de avizare şi înregistrare a simbolului public din partea persoanelor juridice

Către Comisia Naţională de Heraldică
De pe lângă Preşedintele Republicii Moldova.

Cu prezenta (denumirea persoanei juridice, codul de identificare, adresa juridică, tel., fax, poşta electronică) solicită avizarea şi înregistrarea în Armorialul General al Republicii Moldova a simbolului (denumirea simbolului), elaborat de (prenumele şi numele autorului şi pictorului sau ale compozitorului şi poetului).
Întru susţinerea cererii prezentăm următoarele acte:

          1.
          2.
          3.
          4.
          5.
          6.
          7.

Conducătorul   (semnătura, ştampila)     Prenumele şi numele conducătorului


Anexa nr. 4.
la Regulamentul Armorialului General
al Republicii Moldova

L i s t a
actelor necesare pentru avizarea şi înregistrarea simbolurilor publice.

Acte generale
Demersul persoanei juridice, cererea fizice (formular tipizat) către Comisia Naţională de Heraldică  privind  avizarea  şi înregistrărea simbolului  public   în Armorialul General al Republicii Moldova;
Copia actului juridic (statut, regulament) în baza căruia activează persoana juridică, autentificat de către aceasta cu aplicarea ştampilei respective;
Copia certificatului de înregistrăre de stat a a persoanei juridice, autentificat de către aceasta cu aplicarea ştampilei respective.
Copia actului de identitate a persoanei fizice solicitante.
Copia actului de aprobare a simbolului şi a Regulamentului de utilizare a acestuia adoptat de către persoana juridică şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele respective.
Copia bonului de achitare a taxei de stat pentru eliberarea diplomei de înregistrare a simbolului .
                Notă: Actele menţionate  în p.5, 6  urmează a fi prezentate ulterior avizării de către Comisia Naţională de Heraldică a proiectelor simbolurilor elaborate, la etapa înregistrării simbolului şi eliberării diplomei respective.

a. Actele specifice pentru simbolurile heraldice
(stemă, emblemă, drapel)
Blazonarea oficială a stemei (emblemei), descrierea oficială a drapelului în termeni ştiinţifici, expusă  pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic cu indicarea autorului şi pictorului si semnată de către aceştea manu propria.
CV-urile autorului (lor) şi pictorului (lor), semnate de către aceştea şi autentificate cu semnăturile conducătorilor şi ştampilele  instituţiilor în care activează.
Imaginea color al simbolului, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic.
Imaginea alb-negru conturat a simbolului, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic
Imaginea alb-negru haşurat în coduri heraldice a simbolului, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic
Imaginea alb-negru conturat a drapelului cu arătarea proporţiilor,expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic
Explicaţia oficială a simbolicii însemnului semnată de autor manu propria, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic .
Proiectul Regulamentului de utilizare a simbolurilor , expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic

b. Actele specifice pentru imnuri
Textul imnului, expus pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic semnat de autor manu propria.
CV-ul autorului textului, semnat de autor manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampila  instituţiei în care activează.
Partitura sau clavirul imnului, expusă pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic şi semnată  de autor manu propria .
CV-ul autorului muzicii, semnat de autor manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampila  instituţiei în care activează.
Interpretarea imnului înregistrată pe suport electronic.
Regulamentul de utilizare a imnului, expus pe hârtie albă de formatul A4 şi în format electronic
Avizul unui critic literar cu gradul de doctor/ doctor habilitat în filologie asupra textului imnului, semnat de acesta manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampila   instituţiei în care referentul activează.
Avizul unui muzicolog cu gradul de doctor/ doctor habilitat în studiul artelor asupra muzicii imnului, semnat de acesta  manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampila  instituţiei în care activeazăProiect

Aprobat
prin Decizia Comisiei Naţionale de Heraldică
nr._________din ______________ 2014

Regulament-tip
de utilizare a stemei, drapelului, imnului și sigiliului armoriat
al unității administrativ-teritoriale

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul de utilizare a stemei, drapelului, imnului și sigiliului armoriat al unității administrativ-teritoriale este elaborat în conformitate cu prevederile art. 4 al Legii cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28.07.2011 şi stabileşte modul de etalare, păstrare şi folosire a acestor însemne.
2. Stema, drapelul, imnul şi sigiliul armoriat sunt simboluri publice teritoriale prin care unitatea administrativ-teritorială se identifică.
3. Posesor de drept al simbolurilor publice teritoriale ale unității administrativ-teritoriale este unitatea administrativ-teritorială care le-a instituit.
4. Stema, drapelul, imnul şi sigiliul armoriat pot fi utilizate oficial ca simboluri publice numai după înregistrarea acestora în modul stabilit în Armorialul General al Republicii Moldova.
5. Stema, drapelul, imnul şi sigiliul armoriat fac parte din domeniul public al statului şi sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile.
6. Responsabilitatea şi controlul pentru respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcină conducătorului autorității executive a unității administrativ-teritoriale.

II. Utilizarea stemei

7. Stema unității administrativ-teritoriale se amplasează pe sediile și edificiile unității administrativ-teritoriale, în birourile de serviciu ale funcționarilor publici, precum şi înalte încăperi publice ce aparţin unității administrativ-teritoriale.
8. Imaginea stemei unității administrativ-teritoriale poate fi reprodusă pe:
a) sigiliile oficiale ale autorităților deliberative și executive ale unității administrativ-teritoriale şi ale subdiviziunilor structurale ale acestora;
b) formularele cu antet ale autorităților deliberativă și executivă ale unității administrativ-teritoriale şi ale subdiviziunilor structurale ale acestora;
c) la intrările în teritoriul unității administrativ-teritoriale.
d) bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) ale unității administrativ-teritoriale.
e) diferite însemne heraldice derivate, vexilologice, medalistice, faleristice şi uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de unitatea administrativ-teritorială;
f) legitimaţiile funcționarilor unității administrativ-teritoriale;
g) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a unității administrativ-teritoriale;
h) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda unității administrativ-teritoriale;
i) timbre, plicuri şi alte emisiuni și efecte poştale executate la comanda unității administrativ-teritoriale;
j) diverse suvenire şi obiecte de protocol, precum şi poate figura în:
k) lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorilor şi pictorilor ce au elaborat însemnul;
m) alte cazuri, cu permisiunea autorităților deliberativă și executivă ale unității administrativ-teritoriale sau a Comisiei Naţionale de Heraldică.
9. În cazul în care stema unității administrativ-teritoriale va fi utilizată alături de Stema de Stat a Republicii Moldova şi/sau de alte steme teritoriale, pe primul loc din stânga sau de sus va fi amplasată Stema de Stat, celelalte steme ocupând o poziţie secundară faţă de aceasta, mai la dreapta sau mai jos, și fiind ordonate în conformitate cu ierarhia stabilită prin lege a unităților administrativ-teritoriale respective. Dimensiunile liniare ale stemei unității administrativ-teritoriale nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Stemei de Stat şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale ierarhic superioare.

III. Utilizarea drapelului

10. Drapelul original al unității administrativ-teritoriale se păstrează în biroul de serviciu al conducătorului autorității executive a unității administrativ-teritoriale şi se scoate în public, la decizia acestuia, cu prilejul unor ceremonii solemne oficiale.
11. Drapelul uzual al unității administrativ-teritoriale se arborează pe sediile autorităților deliberativă și executivă a unității administrativ-teritoriale, pe alte edificii publice care aparţin unității administrativ-teritoriale, precum și, în cazul unor ocazii speciale (parade, demonstrații, marșuri etc.), pe bunurile mobile (vehicule, tehnică etc.) participante la ceremonie ale unității administrativ-teritoriale.
12. Drapelul original și drapelul uzual pot fi folosite în cadrul unor acţiuni oficiale, festive, culturale, sportive, ştiinţifice etc.
13. Imaginea standard a drapelului unității administrativ-teritoriale poate figura pe:
a) diferite însemne heraldice, vexilologice derivate, medalistice, faleristice şi uniformistice, diplome de onoare şi alte distincţii instituite de unitatea administrativ-teritorială;
b) producţia poligrafică, fotografică, video, cinematografică şi electronică a unității administrativ-teritoriale;
c) produsele publicitare, informative şi similare executate la comanda unității administrativ-teritoriale;
d) timbre, plicuri şi alte emisiuni și efecte poştale executate la comanda unității administrativ-teritoriale;
e) diverse suvenire şi obiecte de protocol, precum şi poate figura în:
f) lucrările publicate şi expoziţiile ce ilustrează activitatea ştiinţifică sau de creaţie a autorilor şi pictorilor ce au elaborat însemnul;
g) alte cazuri, cu permisiunea autorităților deliberativă și executivă ale unității administrativ-teritoriale sau a Comisiei Naţionale de Heraldică.
14. În cazul în care drapelul unității administrativ-teritoriale va fi utilizat alături de Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi/sau de alte drapele teritoriale, pe primul loc va fi amplasat Drapelul de Stat, celelalte drapele ocupând o poziţie secundară faţă de acesta, mai la dreapta sau mai jos, și fiind ordonate în conformitate cu Legea privind Drapelul de Stat al Republicii Moldova și de ierarhia stabilită prin lege a unităților administrativ-teritoriale respective. Dimensiunile liniare ale drapelului unității administrativ-teritoriale nu vor depăşi dimensiunile liniare ale Drapelului de Stat şi/sau ale unităţilor administrativ-teritoriale ierarhic superioare.

IV. Utilizarea imnului

15. Imnul unității administrativ-teritoriale se intonează în interpretare orchestrală şi vocală. Se admite utilizarea înregistrărilor audio.
16.Imnul unității administrativ-teritoriale se intonează:
a) la arborarea oficială a drapelului unității administrativ-teritoriale;
b) la deschiderea adunărilor solemne, inaugurarea concursurilor şi festivalurilor locale, raionale, zonale;
c) la deschiderea manifestărilor consacrate începutului anului de studiu şi a altor acţiuni solemne din instituţiile de învăţământ;
d) în cadrul ceremoniilor oficiale de înmânare a unor distincţii, titluri, menţiuni;
e) cu prilejul vizitelor oficiale întreprinse de către reprezentanţii autorităţilor publice din ţară sau din străinătate.
17. La intonarea publică a imnului unității administrativ-teritoriale împreună cu a Imnul de Stat al Republicii Moldova în cadrul unei ceremonii oficiale, Imnul de Stat va fi audiat la deschiderea ceremoniei, iar imnul unității administrativ-teritoriale va fi audiat fie imediat după Imnul de Stat, fie la închiderea ceremoniei.
18. La intonarea publică a imnului unității administrativ-teritoriale, în semn de onor şi respect, persoanele participante vor avea o comportare decentă, se vor ridica în picioare, bărbaţii îşi vor descoperi capul.
19. La intonarea publică a imnului unității administrativ-teritoriale în timpul arborării oficiale a drapelului unității administrativ-teritoriale, persoanele participante se vor întoarce în direcţia acestuia.

V. Utilizarea sigiliului armoriat

20. Sigiliul armoriat cu stema unității administrativ-teritoriale se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare referitoare la sigilii.
21. Sigiliul armoriat cu stema unității administrativ-teritoriale se păstrează în biroul de serviciu al conducătorului autorității posesoare a sigiliului, în dulap metalic sau în safeu.
22. Se interzice păstrarea sigiliului armoriat pe mesele de lucru, în sertare neasigurate cu lacăt și purtarea lor în buzunarele îmbrăcămintei sau genți neasigurate cu lacăt.

VI. Dispoziţii finale

23. Stema, drapelul, imnul şi sigiliul armoriat beneficiază de protecţie juridică în conformitate cu actele normative în vigoare.
24. Încălcarea cu intenţie a modului de folosire a stemei, drapelului, imnului şi sigiliului armoriat, profanarea acestora atrage răspunderea administrativă, penală şi/sau materială în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
24. Alte relaţii generate de utilizarea stemei, drapelului, imnului şi sigiliului armoriat şi care nu au fost reflectate în prezentul Regulament, vor fi  reglementate de normele Legii cu privire la simbolurile publice nr. 86 din 28 iulie 2011, alte acte normative aferente domeniului.

Aprobat în ședința
Comisiei Naționale de Heraldică
din 24 aprilie 2014.
Proces-verbal nr. ___–IV.


Listă generală actualizată
a actelor necesare pentru prezentarea însemnelor corporative
spre expertizare și avizare la Comisia Națională de Heraldică
și pentru înregistrarea lor în Armorialul General al Republicii Moldova


Nr. crt.
Tipul însemnului/ Actul
Numărul de exemplare

I. Actele generale
pentru toate tipurile de însemne corporative

1
Demersul autorităţii solicitante către CNH privind expertizarea și avizarea însemnului (însemnelor) în vederea aprobării și înregistrării în Armorialul General al Republicii Moldova, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare
1
2
Copia actului statutar, în baza căruia activează solicitantul, autentificată cu semnăturile și ștampilele de rigoare de către solicitant.
                Notă: Pentru organele centrale de specialitate ale administrației publice și ale altor autorități administrative centrale, ale căror acte statutare se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” se indică doar denumirea actului și referința bibliografică la locul și data publicării.
2
3
Copia actului de înregistrare de stat a solicitantului, autentificată cu semnăturile și ștampilele de rigoare de către solicitant
2

II. Actele specifice pentru însemnele heraldice
(stemă, emblemă, drapel)

1
Blazonarea oficială a stemei (emblemei) sau descrierea oficială a drapelului în termeni științifici, cu indicarea autorului şi pictorului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
2
CV-urile autorului (autorilor) și pictorului (pictorilor), semnate manu propria şi autentificate cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţiile în care activează.
                Notă: Sunt exceptați de la prezentarea acestor acte autorii și pictorii care le-au depus deja la CNH cu o ocazie anterioară.
2
3.
Imaginea color a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
4
Imaginea alb-negru conturat a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
5
Imaginea alb-negru haşurat în coduri heraldice a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
6
Imaginea alb-negru conturat a drapelului cu arătarea proporțiilor, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
7
Explicaţia oficială a simbolicii însemnului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic.
                Notă: Documentul poate fi comun pentru toate însemnele heraldice prezentate (stemă și drapel sau stemă, emblemă și drapel).
3
8
Regulamentul de utilizare a însemnului (însemnelor), pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
9
Actul de aprobare a însemnului (însemnelor) şi a regulamentului de utilizare a acestuia (acestora) de către autoritatea solicitantă, copie sau extras, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare.
                Notă: Se prezintă ulterior avizării la CNH și aprobării de către posesor, la etapa pregătirii pentru înregistrarea însemnului (însemnelor) în Armorialul General al Republicii Moldova.
2

III. Actele specifice pentru imnuri

1
Textul imnului, semnat de autor manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
2
CV-ul autorului textului, semnat manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care activează
3
3
Partitura sau clavirul imnului, semnat de autor manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și, în măsura posibilităților, în format electronic
3
4
CV-ul autorului muzicii, semnat manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care activează
2
5
Interpretarea imnului înregistrată pe suport electronic
2
6
Regulamentul de utilizare a imnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
7
Actul de aprobare a imnului şi a regulamentului de intonare a acestuia de către autoritatea solicitantă, copie sau extras, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare
                Notă: Se prezintă ulterior avizării la CNH și aprobării de către posesor, la etapa pregătirii pentru înregistrarea însemnului (însemnelor) în Armorialul General al Republicii Moldova.
2
8
Avizul unui critic literar cu gradul de doctor/ doctor habilitat în filologie asupra textului imnului, semnat de autor manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care referentul activează
2
9
Avizul unui muzicolog cu gradul de doctor/ doctor habilitat în studiul artelor asupra muzicii imnului, semnat de autor manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care referentul activează
2

III. Actele specifice pentru însemnele faleristice
(cruce, medalie, insignă etc.)

1
Descrierea oficială a însemnului în termeni științifici, cu arătarea autorului şi pictorului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
2
CV-urile autorului (autorilor) și pictorului (pictorilor), semnate manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care activează.
                Notă: Sunt exceptați de la prezentarea acestor acte autorii și pictorii care le-au depus deja la CNH cu o ocazie anterioară.
2
3.
Imaginea color în mărime naturală a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
4
Imaginea color mărită de cel puțin două ori a însemnului pe hârtie albă de format A4
3
5
Imaginea alb-negru conturat mărită de cel puțin două ori a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
6
Imaginea alb-negru conturat a însemnului cu arătarea dimensiunilor (desen tehnic pentru confecționarea însemnului), pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic.
3
7
Explicaţia oficială a simbolicii însemnului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic.
                Notă: Documentul nu este necesar dacă însemnul preia un standard faleristic deja aprobat de CNH și utilizează o emblematică heraldică deja înregistrată în Armorialul General al Republicii Moldova.
3
8
Statutul sau Regulamentul de conferire și port al însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
9
Modelul de brevet (legitimație) la distincție, în culori și mărime naturală
3
10
Actul de aprobare a însemnului şi a statutului (regulamentului de conferire și port) a acestuia de către autoritatea de conducere a posesorului însemnului, copie sau extras, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare.
                Notă: Se prezintă ulterior avizării la CNH și aprobării de către posesor, la etapa pregătirii pentru înregistrarea însemnului (însemnelor) în Armorialul General al Republicii Moldova.
2

IV. Actele specifice pentru însemnele uniformistice
(insigne, ecusoane, cocarde, epoleți etc.)

1
Descrierea oficială a însemnului în termeni științifici, cu arătarea autorului şi pictorului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
2
CV-urile autorului (autorilor) și pictorului (pictorilor), semnate manu propria şi autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare la instituţia în care activează.
                Notă: Sunt exceptați de la prezentarea acestor acte autorii și pictorii care le-au depus deja la CNH cu o ocazie anterioară.
2
3.
Imaginea color în mărime naturală sau micșorată până la dimensiunile colii de hârtie a însemnului , pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
4
Imaginea color mărită de cel puțin două ori a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic, numai  pentru însemnele mici
3
5
Imaginea alb-negru conturat, naturală sau mărită de cel puțin două ori, a însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
6
Imaginea alb-negru conturat a însemnului cu arătarea dimensiunilor (desen tehnic pentru confecționarea însemnului), pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
7
Explicaţia oficială a simbolicii însemnului, semnată de autor(i) manu propria, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic.
                Notă: Documentul nu este necesar dacă însemnul preia un standard uniformistic deja aprobat de CNH și utilizează o emblematică heraldică deja înregistrată în Armorialul General al Republicii Moldova.
3
8
Schiță generală color a uniformei, pe tipuri și sexe, cu arătarea amplasării însemnului, dacă este cazul, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic

3
9
Regulamentul de port al însemnului, pe hârtie albă de formatul A4 și în format electronic
3
10
Actul de aprobare a însemnului şi a regulamentului de port a acestuia de către autoritatea solicitantă, copie sau extras, autentificat cu semnăturile şi ştampilele de rigoare.
                Notă: Se prezintă ulterior avizării la CNH și aprobării de către posesor, la etapa pregătirii pentru înregistrarea însemnului (însemnelor) în Armorialul General al Republicii Moldova.
2NOTA BENE:
 Acesta este doar un ghid informativ pentru a demara elaborarea unui nou simbol heraldic. Pentru detalii contactati Comisia Naţională de Heraldică (Chişinău) - 022 251021.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu